top of page

מחזאות עולמית

משיח

מרטין שרמן

אשר

אני כל כך עייף. כל מה שאני רוצה הוא לישון. 

הלכתי כל הדרך עד אדריאנופול. לשם הוא הלך. לא לקושטא. חצר השולטן היא באדריאנופול. אנחנו טעינו. מצחיק נכון? השולטן יושב באדריאנופול. בלבלנו הכל. לשם הוא היה צריך ללכת כדי לקחת את הכתר, לא לקושטא. הוא קיבל משהו טוב יותר.

אני רוצה לישון.

בבקשה, אל תגעי בי. בבקשה.

הם לקחו אותו אל השולטן. השולטן אמר: "אני שומע שאתה משיח היהודים. החלטתי. אתה תעבור ברחובות קושטא", או אולי התכוון לאדריאנופול, אני לא יודע, "ברחובות תעבור, על גופך לפידים בוערים, והם ישרפוך אט אט. הרי אתה הוא המשיח. נס יתחולל, ואתה לא תישרף. עכשיו עשה נס. הוכח לנו שאתה הוא המשיח".

"איך יכול אני?" אמר המשיח. "בכל יום אני מחכה לאות מאלוהים. גם אני ממתין לאות שיוכיח לי". "אם כך" אמר השולטן "מות תומת! יש עוד ברירה אחת" אמר השולטן "או תיהרג או תמיר את דתך".

לא. שבתי צבי לא מת. שבתי צבי הוא מוסלמי. שבתי צבי השליך מעליו את הכובע השחור. שבתי צבי התאסלם. שבתי בא לקחת כתר מלכות, ויצא עם משהו טוב יותר- תרבוש. המשיח לא מת. שם יש לו למשיח- עזיז מחמיד אפנדי. המשיח זכה במשרה של כבוד. הוא שומר שערי הארמון. קצבה מלכותית יקבל המשיח. המשיח לא מת. ירושלים חיה באדריאנופול, ירושלים חיה בארמון השולטן.

אל תגעי בי זונה! את הבאת עלי את החטא. אני שכבתי עם אשת דודי. אני אכלתי טריפה. בתשעה באב רקדתי. אני חיכיתי כל חיי למשיח. אין לי משפחה. בספרי קבלה למדתי. חיכיתי. חיכיתי לעזיז מחמיד אפנדי! שומר שערי הארמון!

bottom of page